وزیرِ روى بورس!

صاحب شجاعى
باور کنید این روزها به حدى گفته‌ها و عملکرد مسئولین عجیب شده است که اصلا نیازى به طنزنوشتن در این موارد نمى دیدم. چون هر حرف شان به تنهایى بار طنز و کمدى را در  کشور چند برابر بیشتر کرد. این روزها وزیر بهداشت آقاى هاشمى به گونه اى روى بورس هستند که خارج شدن از برجام، تحریم‌ها و هر عامل دیگرى باعث سقوط ارزش آن در بورس نمى شود. ایشان ابتدا در سخنانى خطاب به مردى که از هزینه هاى فیزیوتراپى مى نالید گفتند: «خودت بمال!»
البته هنوز افرادى هستند که همه چیز را توجیه کنند. یعنى حتى شما توسط مسئولین وسط برنامه زنده تلویزیون شلاق هم بخورید، این افراد این توجیه را دارند که «مسئولین چون مقابل دیدگان همه قرار دارند و نمى توانند خشم خود را خالى کنند وگرنه مورد سوال قرار مى گیرند، به همین دلیل خشم شان را سر شما خالى مى کنند. پس بدن خود را « وِل» کنید و از ضربات لذت ببرید».
افرادى هم این سخن وزیر را به شدت نقد کردند و ادعا داشتند «اى کاش فقط همین یک مورد بود که با مالیدن حل مى شد. دلار را چگونه بمالیم؟ گوجه را اصلا مى شود مالید؟ پوشاک و رب را بمالیم دردشان نمى گیرد؟» اما آن افراد مورد اول که همه چیز را توجیه مى کنند در این مورد هم این توضیح را دارند که « شما بمالید! از هر چیزى ناراضى بودید و دم دستتان بود نگذرید و فقط بمالید!»
وزیر عزیز اخیرا هم درباره هزینه داروهاى بیمارانى که بیمارى هاى سختى دارند و محدودیت منابع حرف زدند که حقیقتا در این مورد ترجیح مى دهم سکوت کنم. اصولا گاهى نباید درمورد هرچیزى حرف زد. «باید رد شد و رفت. مثل من که رد شدم رفتم از اون هایى که پى جنجال اند!»